ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

23-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μουσικού παραγωγού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Καρυάς 96,7 FM Δήμου Λευκάδας , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,πατήστε ΕΔΩ, ΕΔΩ &ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
17-12-2020: Πίνακες πλήρωσης έκτακτου προσωπικού - Προκήρυξης ΣΟΧ 3-2020

Πατήστε εδώ για τα αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 3-2020

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
09-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΟΜΑΔΑΣ Β΄:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ’:ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 13678/11-08-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πατήστε για τα τεύχη ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
08-12-2020.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

για τον Δήμο Μεγανησίου, η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3130/9-05-2018/ΑΔΑ:72ΩΞ7ΛΕ-ΥΙΝ του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS 5004012. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2020.Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 64.799,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Πατήστε ΕΔΩ για τα τεύχη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής Πατήστε ΕΔΩ για τα τεύχη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε ΕΔΩ για Τεύχη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
04-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής Πατήστε ΕΔΩ,ΕΔΩ,ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
18-11-2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Πατήστε εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
18-11-2020:Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας (02) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 50Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by