Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

212:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Δ. Λευκάδας»

217:¨Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 270.000,00 €.

223:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπή διενέργειας/ Επιτροπή αξιολόγησης, συνοπτικών διαγωνισμών για προμήθειες, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

224:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 9.887.361,74 € (με Φ.Π.Α.).

225: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Επιχωμάτωση ανοικτών χώρων ΧΑΔΑ για πυροπροστασία».

226:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 24-07-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισμού 11.000,00€ με το ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους της σχετικής .

227:Απόφαση Ο.Ε. για γνωμοδότηση περί άσκησης έφεσης κατά της 31/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας & πληρωμής του προσωρινώς εκτελεστού ποσού (υπόθεση της Γραμματικής Καραμαλίγκα του Κωνσταντίνου).

228: Ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά με την αριθμ. 206/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε κατ’ ακολουθίαν της αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Βασιλείου Τούμπα.

229:Ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 1/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας μεταξύ των διαδίκων ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και του Δήμου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήμου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by