ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

11-8-2020: συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων κλπ"

Συνοπτικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων"

Πατήστε εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-08-20: Τεύχη δημοπράτησης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ"

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας  προκηρύσσει δημόσιο  διαγωνισμό συνοπτικής  διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των   άρθρων  66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση,εδώ για προυπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-08-2020.Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2020.Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
03-08-2020:Τεύχη δημοπράτησης "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για Διακήρυξη, εδώ για Τεχνική Έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
03-08-2020.«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 33.400,00 Πατήστε ΕΔΩ για Περίληψη,ΕΔΩ για Διακήρυξη,ΕΔΩ για Μελέτη,ΕΔΩ για ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-07-2020:Διαγωνισμός για την Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας έτους 2020-2021

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 προϋπολογισμού 67.709,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη, εδώ για την Μελέτη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-07-2020:Περίληψη διαγωνισμού για την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη , εδώ για την Μελέτη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
30-07-2020: Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για ανάγκες Δ. Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διακηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πατήστε εδώ για την Προκήρυξη,εδώ για την Διακήρυξη, έδω για την Μελέτη και εδώ για το ΕΕΕΣ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
23-07-2020.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Σ.Ο.Χ : 1/2020

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Σ.Ο.Χ : 1/2020

Πίνακας 1 ΕΔΩ,Πίνακας2 ΕΔΩ,Πίνακας3ΕΔΩ,Πίνακας4ΕΔΩ,Πίνακας5ΕΔΩ,Πίνακας6ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
17-07-2020.Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 11042/06-07-2020 πρόσκλησης για την ανάθεση εργασιών εξωτερικού συνεργάτη για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας».

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λευκάδας από της δημοσιεύσεως της παρούσας πρόσκλησης μέχρι την 24η Ιουλίου 2020 ημέρα παρασκευή και ώρα 13:00. Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 46Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by