Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

204:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 15-06-2020 πρακτικού διαπραγμάτευσης για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση «ΑΛΥΚΕΣ» του Δήμου Λευκάδας στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτωλ-νίας» καθώς και την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

205:Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στη νησιωτική δημοτική ενότητα Καλάμου.

206:Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στη νησιωτική δημοτική ενότητα Καστού.

207:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 16-06-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 8201/3-06-2020)»

208:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

209:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 02.06.2020 για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοινότητας Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).

210:Απόφαση Ο.Ε. για επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας.

211:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας κοινότητας Λευκάδας για καρουζελ - ηλεκτροκίνητο τρενάκι καθώς και μέχρι δυο παιδικά παιχνίδια σε κάθε θέση.

212:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2020.

213:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση Πόρτο Κατσίκι κοινότητας Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων.

214:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος κοινότητας Πηγαδησάνων για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

215:Απόφαση Ο.Ε. για αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5) μεταξύ του "Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος" και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο "Για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας χερσαίων ζωνών λιμένων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος".

216:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 149/Α/06-03-2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προμήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών Υπηρεσίας ύδρευσης.

217:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ», προϋπολογισμού 14.997,70€ με ΦΠΑ.

218:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

219:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ », προϋπολογισμού 34.998,19 €.

220:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΓΟΝΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ LIDL)», προϋπολογισμού 9.997,77 € .

221:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπ/σμού 62.0000,00 € .

222:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ.

223:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ με Α/Α συστήματος 88769 για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

224:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 10-7-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αριθ’ αριθ’ΑΝΜ33/4/6/2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ που στρέφεται κατά της αριθ’595/2020 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών και κατά του Δήμου Λευκάδας.

225:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’Α31/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Χρυσής χήρας Παναγιώτη Λάζαρη, Ιωάννας Λάζαρη, Αναστασίας Λάζαρη.

226:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

227Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 5191/1-04-2020/ ΑΔΑΜ: 20SYMV00006511969 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας.:

228:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 ευρώ με Φ.Π.Α. της με αριθμ. 8201/3-06-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

229:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

230:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχής υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 49.649,60 ευρώ με Φ.Π.Α., της με αριθμ. 6193/29-04-2020 (ΑΔΑΜ:) διακήρυξης.

236:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

237:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου».

238:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Αργυρής Μανωλίτση κατά Δήμου Λευκάδας.

239:Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’15/2020 διαταγή πληρωμής με το αριθ’19/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας που δίκασε την από 15-6-2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΥΙΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΟΕ εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

240:Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για το έργο: «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

241:Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για το έργο: «Για την εκτέλεση της επέκτασης δικτύου ΔΕΗ με τίτλο: «Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας».

242:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

243:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

244:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ - για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών έτους 2020.

245:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την παραχώρηση, δύο (02) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι .

246:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας.

247:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 14.06.2020 για την εκμίσθωση υπογείου και περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης πλατείας Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας.

248:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πηγαδησάνων για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

249:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 07.07.2020 για την εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου Δήμου Λευκάδας.

250:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

251:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ».

252:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

253:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

254:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ' αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

255:Απόφαση Ο.Ε. για την αριθ’6/2020 διαταγή πληρωμής με το αριθ’12/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας που δίκασε την από 12-3-2020 αίτηση του Βουκελάτου Χρήστου του Μιχαήλ, εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

256:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

257:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 07.07.2020 για την εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου Δήμου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by